Garantievoorwaarden

HPV-Timmerwerken B.V. garandeert gedurende een periode van 6 jaren na factuurdatum, dat de door haar geleverde deuren voorzien van een verfsysteem, geschikt zijn om duurzaam te worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, en zulks onder de hierna volgende voorwaarden.

 • De garantie geldt wanneer de deuren onder een redelijke te voorziene omstandigheid zijn gebruikt en voor het doel waarvoor zij zijn bestemd.
 • De garantie is beperkt tot in Nederland afgehangen deuren.
 • De garantie geldt uitsluitend voor:
  • Hinderlijke gebreken tengevolge van materiaal-, constructie- en behandelingsfouten, echter met uitsluiting van kleur- en structuurafwijkingen in het hout, en van kleine oppervlaktescheurtjes, welke in een natuurproduct als hout aanvaardbaar worden geacht.
 • Vervormingen welke de hierna genoemde tolerantie overschrijden:
  • Voor kromming, gemeten loodrecht op het deurvlak 8 mm.
  • Voor de scheluwte van de deur in gesloten toestand 8 mm.
 • De garantie geldt uitsluitend indien de bepalingen als genoemd in bijlage A van de Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 7069 “Voorwaarden met betrekking tot transport en verwerking door de afnemer en onderhoud” door de koper nauwkeurig zijn opgevolgd.
 • De koper die aanspraak op de garantie wenst te maken, dient te genoege van HPV-Timmerwerken B.V. te kunnen bewijzen dat aan de hierboven genoemde voorwaarden is voldaan. Bij beoordeling van klachten inzake vervorming dient het vochtgehalte aan beide zijden in de deur nagenoeg gelijk te zijn.
 • De garantie houdt in het herstel van de betreffende deur(en), waarbij HPV-Timmerwerken B.V. bepaalt of dit ter plaatse dan wel in haar fabriek zal geschieden. Ten hoogste zal HPV-Timmerwerken B.V. verplicht zijn de door haar als ondeugdelijk beoordeelde deuren te vervangen en de aangetoonde bijbehorende kosten te vergoeden, deze laatste echter tot een maximum van €225,- per deur. Een en ander zal tevens volledige kwijting voor HPV-Timmerwerken B.V. inhouden.